Obchodní podmínky

Níže jsou uvedeny Všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí právní a jiné vztahy mezi společností SKY WALKERS Czech Republic s.r.o., IČ: 27364577 se sídlem Týnská ulička 1064/6 Praha 1, zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 108615 (dále jen „poskytovatel“) a mezi objednatelem či uživatelem (finální příjemce) služeb či výrobků uvedené firmy (dále také jako „zákazník“). Poskytovatel v rámci své činnosti poskytuje zejména služby spojené s parašutismem, seskoky, tandemové seskoky apod. (dále také jako „seskok“ nebo „služba“). Poskytovatel poskytuje své služby v souladu se směrnicí a metodikou pro provádění tandemových seskoků v ČR schválenou Úřadem pro civilní letectví a v souladu se zákonem 49/1997 Sb., zákon o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu objednat službu od poskytovatele, je právnickou či fyzickou osobou, jež jedná při objednávání služby v rámci své podnikatelské činnosti.

1.2. Provedením objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou umístěny na internetových stránkách www.muj-seskok.cz, www.skyservice.cz a www.tandemovy-seskok.cz a vztahují se na služby nabízené poskytovatelem na těchto webech.

1.3. Vztahy, které neupravují tyto Všeobecné obchodní podmínky, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů.

2. Vymezení pojmů

2.1. Uzavření smlouvy - objednávka zákazníka je návrhem smlouvy a samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného přijetí návrhu/potvrzení poskytovatele služeb zákazníkovi s tímto jeho návrhem (potvrzením objednávky ze strany poskytovatele služeb, kdy potvrzením se rozumí písemný, ústní či telefonický souhlas); od tohoto okamžiku mezi poskytovatelem a zákazníkem vznikají vzájemná práva a povinnosti; je-li smlouva uzavřena ve prospěch třetí osoby, ta se stává oprávněnou až okamžikem, kdy se smlouvou projeví souhlas; dokud třetí osoba neprojeví souhlas, smlouva vyvolává účinky jen mezi smluvními stranami, které ji uzavřely - do té dobymá právo na plnění ta smluvní strana, která plnění ve prospěch třetí osoby vyhradila (totéž platí, pokud třetí osoba souhlas odepřela). Souhlasem finálního příjemce služeb s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se rozumí souhlas vyjádřený žádosti o rezervaci konkrétního termínu poskytnutí služby.

3. Ochrana osobních údajů a souhlas k dalšímu využití práv osobnostní povahy

3.1. Zpracování a ochrana osobních údajů objednatele, resp. příjemce těchto služeb je upravena v Zásadách zpracování osobních údajů Společnosti, které jsou zveřejněny na webových stránkách www.skyservice.cz. Objednatel, resp. příjemce služeb, bere na vědomí, že po úspěšném absolvování seskoku mu bude předán certifikát, kde bude uvedeno jeho jméno a příjmení.

3.2. Pravidla ochrany soukromí a používání tzv. cookies souborů jsou uvedena ve zvláštním dokumentu poskytovatele, který je dostupný na webových stránkách www.skyservice.cz.

3.3. Zákazník, potažmo i příjemce služby, bere na vědomí, že jeho e-mailovou adresu a telefonický kontakt může poskytovatel využít za účelem zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. (newslettery, nabídky služeb). Přijímání těchto nabídek poskytovatele bude zákazník (a příjemce služby) moci vždy odhlásit. Na základě tohoto oprávněného zájmu poskytovatele budou zákazníkovi (a příjemci služby) zasílány pouze nabídky související s poskytnutými službami (tandemový seskok). Zákazník (a příjemce služby) je oprávněn kdykoliv proti tomuto zpracování osobních údajů vznést námitku, které poskytovatel vždy vyhoví.

3.4. Zákazník, potažmo i příjemce služby, souhlasí se zpracováním své e-mailové adresy a telefonního čísla pro marketingové účely poskytovatele, tj. nabízení produktů a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., které nesouvisí s poskytnutými službami (tandemový seskok), včetně zasílání nabídek jiných subjektů. Zákazník (a příjemce služby) tímto se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu předchozí věty výslovně souhlasí. Podrobnosti ke zpracování a ochraně osobních údajů a k právům zákazníka (a příjemce služby) jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů Společností, které jsou zveřejněny na webových stránkách www.skyservice.cz.

3.5. Zákazník, potažmo i příjemce služby, souhlasí v souladu s ust. § 84 a 85 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se zachycením své osoby při tandemovém seskoku, z důvodu získání obrazového materiálu, který si u poskytovatele objednal.

3.6. Zákazník (a příjemce služby) dále souhlasí s tím, že poskytovatel je oprávněn užít obrazový (a s tím spojený zvukový) materiál (fotografie, video) dle předchozího odstavce zachycující jeho osobu na dobu 2 let od podpisu přihlášky k tandemovému seskoku k vlastním propagačním, obchodním, marketingovým a dalším obdobným účelům, a to bez předchozího souhlasu zákazníka (a příjemce služby). Zejména obrazový (a s tím spojený zvukový) materiál (fotografie, video) může poskytovatel dále zveřejňovat na všech svých internetových stránkách, na sociálních sítích (www.facebook.com apod.) a taktéž na dalších internetových portálech s možností zveřejňovaní zvukových a obrazových záznamů (www.youtube.com apod.). Tento souhlas je dobrovolný a zákazník (a příjemce služby) jej může kdykoliv odvolat; tento souhlas není důležitý pro plnění smlouvy. Jelikož je obrazový záznam zároveň osobním údajem, bere zákazník (a příjemce služby) na vědomí, že má právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu svých osobních údajů, jejich výmaz, omezení jejich zpracování a jejich přenositelnost, vznést námitku proti zpracování osobních údajů a podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů, to vše za podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Podrobnosti ke zpracování a ochraně osobních údajů a k právům zákazníka (a příjemce služby) jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů Společností, které jsou zveřejněny na webových stránkách www.skyservice.cz.  

3.7. Veškeré materiály a informace na stránkách poskytovatele služeb jsou výhradně duševním vlastnictvím této společnosti nebo osob s ním spolupracujících. Tyto materiály a informace nesmí být jakkoliv použity nebo upravovány bez souhlasu poskytovatele služeb.

3.8. Internetové stránky poskytovatele služeb mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky třetích osob; poskytovatel služeb není odpovědný za obsah takových internetových stránek a za služby na nich nabízené.

 

4. Předmět smlouvy

4.1. Předmět smluvního vztahu

4.1.1. Předmětem smluvního vztahu je závazek poskytovatele služeb zajistit dodání zákazníkem objednaných služeb a závazek zákazníka zaplatit za poskytnutí těchto služeb poskytovateli sjednanou cenu a služby za stanovených podmínek využít.

4.1.2. Zákazník si může objednat službu, poukázky na služby či zboží z aktuální nabídky poskytovatele služeb uvedené na internetových stránkách poskytovatele specifikovaných v čl. 1.2. těchto Všeobecných obchodních podmínek. Závazek poskytovatele poskytnout službu na základě zakoupené poukázky na poskytnutí služby je časově ohraničen.

4.2. Objednávka

4.2.1. Objednávku služeb, poukazů na službu či zboží lze učinit prostřednictvím internetových stánek poskytovatele služeb/online systému, emailem, telefonicky nebo osobně (v provozovnách poskytovatele služeb, tj. letiště Most, nebo Praha 1, Dlouhá 6, po tel. dohodě).

Nejedná-li se o nákup poukazu na služby, vzniká Zákazníkovi nárok na rezervaci konkrétního termínu služby momentem uhrazení rezervačního poplatku ve výši 600,-Kč, který se hradí po potvrzení objednávky ze strany Poskytovatele. V těchto případech je zákazník povinen uhradit doplatek do plné výše ceny objednané služby v případě nástupu do letadla za účelem seskoku, a to bez ohledu, zda-li se seskok nakonec rozhodne realizovat či nikoliv.

4.2.2. Objednávka představuje návrh zákazníka na uzavření smlouvy, jejímž předmětem bude poskytnutí služby uvedené v objednávce, za podmínek v ní a v těchto Všeobecných obchodních podmínkách uvedených.

4.2.3. Fakturační adresou se rozumí adresa zákazníka, tj. osoby, která bude hradit objednanou službu, poukaz či zboží.

4.2.4. Doručovací adresou se rozumí zpravidla adresa zákazníka, pokud má být zásilka odeslána na adresu příjemce, je nutné to v objednávce výslovně uvést (vyplnit údaje v Doručovací adrese). Pokud doručovací adresa nebude vyplněna, bude zásilka odeslána na fakturační adresu.

4.3. Poukazy a zboží

4.3.1. Poskytovatel služeb doručí objednateli nebo třetí osobě, v jejíž prospěch je smlouva sjednána poukazy či zboží na adresu označenou objednatelem v objednávkovém formuláři či při telefonické objednávce jako doručovací adresa.

4.3.2. Za vyřízení objednávky poskytovatelem se rozumí předání předmětu přepravní firmě, pokud je o tomto předání učiněno potvrzení.

 

5. Cena a platební podmínky

5.1. Cena poskytovaných služeb

5.1.1. Cena a popis nabízených služeb je vždy uveden v nabídce a na internetových stránkách poskytovatele služeb specifikovaných v čl. 1. 2. těchto Všeobecných obchodních podmínek. Cena služby dle konkrétní uzavřené smlouvy je vždy uvedena v objednávce služby a je vždy uvedena včetně příslušné sazby DPH.

5.1.2. Cena služeb může být zákazníkem uhrazena převodem z účtu, poštovní poukázkou, v hotovosti, níže specifikovaným poukázkami nebo prostřednictvím služeb elektronického platebního systému, a to způsobem, který si zákazník zvolí z možností nabízených poskytovatelem. Zákazník souhlasem s  těmito všeobecnými obchodními podmínkami souhlasí taktéž s podmínkami platebního systému, který pro svou platbu zvolil.

Prostřednictvím poukázek Flexi pass, Benefit plus a Sodexo pass je možné hradit pouze službu tandemový seskok (tedy bez dalších Poskytovatelem nabízených služeb, a to i doplňkových služeb k tandemovému seskoku). Dále je vyloučeno prostřednictvím poukázek Flexi pass, Benefit plus a Sodexo pass hradit cenu služby tandemového seskoku, která je nabízena v rámci slevových nebo jinak zvýhodněných programů.

Prostřednictvím Gusto card a Edenred lze hradit poskytovatelem nabízené služby bez omezení.

5.1.2.1. Při platbě převodem z účtu a poštovní poukázkou musí být platba se správným variabilním symbolem ke dni realizace služby doložitelně připsána v plné výši na účet poskytovatele. V opačném případě může poskytovatel požadovat provedenou službu uhradit na místě.

5.1.2.2. Při platbě v hotovosti může být platba provedena v českých korunách nebo

v eurech dle platného ceníku, resp. kurzu stanoveného poskytovatelem.

5.1.3. Poukázka na službu může být zaslána rovněž na dobírku – cena služby se v takovém případě platí se při převzetí zásilky.

5.1.4. Poukázka na služby může být rovněž zaslána na adresu určenou zákazníkem. V těchto případech musí být cena za službu uhrazena dle platebních pokynů uvedených v zásilce. V případě, že nejsou dodrženy podmínky platebních pokynů, poukaz na služby není platný.

5.2. Cena za dopravu (připočítaná k ceně služby)

5.2.1. Poštovné - 40,- Kč; Dobírka - 80,- Kč

5.2.2. Balné - 0,- Kč

5.2.3. EMS (EXPRESS MAIL SERVICE – služba poskytovaná Českou poštou a.s.) - 100,- Kč – při objednávce expresního doručení do druhého pracovního dne. Aby byla objednávka doručena do druhého pracovního dne, musí být uskutečněna do 14:00 hodin.

5.2.4. Zákazník je oprávněn službu čerpat prostřednictvím elektronické poukázky na služby, která je zdarma poskytovatelem zaslána na emailovou adresu určenou zákazníkem.

5.3. Slevy

5.3.1. Slevy na služby není možné kombinovat a/nebo sčítat s jinými slevami nabízenými poskytovatelem.

5.4. Plnění objednaných služeb/platnost poukazu

5.4.1. Doba, po kterou trvá závazek poskytovatele služeb dodat službu, je uvedena na poukazu a její délka je v případě objednání a poskytnutí konkrétního zážitku započata dnem uzavření smlouvy (tj. potvrzení objednávky poskytovatelem služeb zákazníkovi). Specifikace platnosti poukazu dle data nákupu je následující:

- nákup v lednu až dubnu - poukaz platí do konce dubna následujícího roku

- nákup v květenu až říjnu- poukaz platí jeden rok od data uzavření smlouvy

- nákup v listopadu až prosinci - poukaz platí do konce října následujícího roku

5.4.2.Zákazník výslovně akceptuje, že službu je nutné objednat (rezervovat termín) nejpozději 30 dnů před tím, než vyprší platnost poukazu. V případě, že bude služba objednána (rezervován termín) ve lhůtě kratší než 30 dnů před vypršením platnosti poukazu, platí podmínky uvedené v následujícím ustanovení 5.4.3. těchto Všeobecných obchodních podmínek.

5.4.3. Po uplynutí doby platnosti poukazu, který byl vystaven poskytovatelem, je možné platnost poukazu prodloužit, maximálně však o 1 kalendářní rok. Příjemce je v tomto případě povinen uhradit poplatek za prodloužení platnosti poukazu 1.000,-Kč.

5.5. Rezervace

5.5.1. Rezervace termínu využití konkrétní služby musí být sjednána s poskytovatelem služeb s dostatečným předstihem (30 dnů předem). Poskytovatel má právo odmítnout rezervaci v případě, že je požadovaný termín plně obsazen. Termíny, ve kterých je možno službu realizovat jsou s předstihem uveřejňovány na webových stránkách poskytovatele služeb.

5.5.2. Rezervace se provádí v online systému přístupném z webových stránek poskytovatele, telefonicky nebo mailem. Při rezervaci termínu telefonicky nebo e-mailem se rezervace považuje za potvrzenou pouze v případě, že je potvrzena zpětným mailem.

5.5.3. Zákazník je oprávněn zrušit rezervaci služby nejpozději 48 hodin před sjednaným/rezervovaným termínem poskytnutí služby. V takovém případě má nárok na rezervaci nového termínu služby v souladu a dle pravidel stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

5.5.4. Pokud není rezervace v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami provedena, je rezervace zrušena později než v uvedené lhůtě dle čl. 5.5.3. těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo se zákazník vůbec nedostaví k realizaci služby v rezervovaném termínu), ztrácí zákazník právo uplatnit poukaz na poskytnutí služby, tj. jeho nárok na službu zaniká.,

5.5.5. Pokud však bude rezervace zrušena ze strany poskytovatele z důvodu vyšší moci (zejména počasí, pokud má vliv na poskytnutí služby apod.), má zákazník nárok na sjednání nového termínu v rámci platnosti poukazu, popř. nebude-li možný termín v rámci doby platnosti certifikátu, tak nejbližší možný termín, nemá však nárok na náhradu škody vzniklé mu v souvislosti se zrušením rezervace (náklady cestovného apod.) ani na odstoupení od smlouvy.

V případě zrušení rezervovaného termínu služby ze strany poskytovatele nabízeném jako „last minute“ (za zvýhodněnou cenu) má zákazník nárok pouze na vrácení plné výše jím uhrazené služby nebo zálohy, nikoliv na rezervaci nového termínu služby.

5.5.6. Zákazník je výslovně srozuměn s tím, že vzhledem k charakteru služeb, jejichž poskytování je plně odvislé od aktuálního stavu počasí, mohou být rezervované termíny ze strany poskytovatele kdykoliv zrušeny, a to především s ohledem na povinnost poskytovatele předcházet rizikům spojených s poskytováním jeho služeb a s ohledem na nutnost řídit se bezpečnostními pravidly letového provozu (viz zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů). V těchto případech, kdy jsou rezervované termíny rušeny z důvodu vyšší moci, platí ujednání z předchozího článku těchto Všeobecných obchodních podmínek.

5.5.7 Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a vzhledem k tomu, že každá jednotlivá služba poskytnutá poskytovatelem je unikátní, bere zákazník na vědomí, že i doprovodné služby poskytované poskytovatelem jsou také přímo odvislé zejména od aktuálního stavu počasí nebo mimořádných pokynů stanovených Řízením letového provozu ČR, proto řádné plnění doprovodných služeb (zachycování obrazových záznamů apod.) nemůže být ze strany poskytovatele garantováno. Výše uvedené platí taktéž pro samotné služby hlavní (zejména délka trvání volného pádu a nadmořská výška, ze které je realizován seskok.). Zákazník v takových případech zaviněných vyšší mocí nemá narok na vrácení peněz, má však nárok na slevu dle níže uvedených pravidel.

5.5.8. Poskytovatel nabízí v rámci doprovodných služeb k tandemovému seskoku zachycování obrazových záznamů v podobě zachycení seskoku videozáznamem z hlavní kamery, z vedlejší kamery a v podobě zachycení fotografií z průběhu seskoku. Tyto doprovodné služby lze kombinovat a zákazník si kombinaci těchto služeb volí při objednávce služby. Zákazník je srozuměn s tím, že z důvodů zejména technických, ale i jiných, může dojít k selhání techniky na pořizování doprovodných služeb. Zákazník výslovně souhlasí s tím, že v případech, kdy z jakéhokoliv důvodu dojde k nekvalitnímu nebo žádnému záznamu videa nebo jiných obrazových snímků, nemá nárok na opakování celého seskoku, nýbrž má právo na slevu z ceny doprovodných služeb. V případech, že z jakéhokoliv důvodu nebude zaznamenán seskok z hlavní kamery, má zákazník nárok na slevu z doprovodných služeb ve výši 1.100,- Kč, v případě, že z jakéhokoliv důvodu nedojde k pořízení fotografií seskoku, má zákazník nárok na slevu z doprovodných služeb ve výši 1.100,- Kč a v případě, že z jakéhokoliv důvodu nebude zaznamenán seskok z vedlejší kamery, má zákazník nárok na slevu z doprovodných služeb ve výši 500,- Kč. Zákazník je srozuměn s tím, že poskytovatel služby uchovává data (záznamy) z doprovodných služeb maximálně po dobu jednoho roku od seskoku. Nárok na slevu zákazníkovi nevzniká v případech, kdy je záznam doprovodných služeb nekvalitní pouze částečně, a to z důvodů meteorologických (oblačnost apod.). Zákazník souhlasí s tím, aby mu poskytovatel předal odkaz na úložiště obrazového materiálu, který si u poskytovatele objednal, včetně vstupního unikátního hesla na certifikátu, který mu bude po úspěšném absolvování seskoku předán, a to prostřednictvím online úschovny poskytovatele www.box.com nebo www.boxcn.net.

5.5.9. Zákazník je výslovně srozuměn s tím, že skutečná výška seskoku může být zejména z důvodů meteorologických odlišná od výšky inzerované v nabídce poskytovatele. V návaznosti na omezení výšky seskoku může být odlišná taktéž doba seskoku. Zákazník v takových případech nemá narok na vrácení peněz ani na slevu z ceny služby, s čímž je srozuměn.

 

6. Práva a povinnosti smluvních stran

6.1. Zákazník je povinen sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému absolvování vybrané služby. Informace o případných omezeních, které se mohou týkat některých nabízených aktivit (např. věk, zdravotní a tělesná způsobilost, případně požadavek na zdravotní prohlídku), jsou uvedeny v nabídce poskytovatele u každé takové služby. Zákazník využívá vybranou službu zcela na svou vlastní odpovědnost. Poskytovatel může odepřít poskytnutí služby v případě, že má podezření že je zákazník pod vlivem alkoholu či jiné omamné látky.

6.2. Zejména z bezpečnostních důvodů, zákazník v průběhu absolvování služby (části spočívající v samotném tandemovém seskoku) není oprávněn mít při sobě či u sebe žádné elektronické zařízení, či jakékoliv jiné předměty (zejména mobilní zařízení, fotoaparáty, kamery, řetízky, náušnice, prstýnky, hodinky, náramky apod. – dále jen „cennosti“). Pro případ, že zákazník či příjemce služby poruší výše uvedený zákaz, neodpovídá poskytovatel služby za škody způsobené na cennostech a neodpovídá ani za škody či újmy způsobené těmito cennostmi na zdraví zákazníka.

6.3. Zákazník je povinen absolvovat službu (část spočívající v samotném tandemovém seskoku) bez dioptrických, slunečních či jiných brýlí, tedy v případě potřeby, s využitím kontaktních čoček. V případě, že zákazník bude trvat na použití jakýchkoliv vlastních brýlí, nenese poskytovatel služby odpovědnost za škody či újmy způsobené na těchto brýlích či těmito brýlemi na zdraví zákazníka.    

6.4. Zákazník je povinen dostavit se ve sjednaném termínu a čase na místo poskytnutí služby. V případě, že se zákazník nedostaví na místo seskoku ve sjednaný čas, a to z jakéhokoliv důvodu, nemá nárok na poskytnutí náhradního termínu a nárok na poskytnutí služby je tím vyčerpán.

6.5. Zákazník je povinen dostavit se na místo poskytnutí služby s příslušným poukazem. Bez předložení poukazu nebude zákazníkovi umožněno absolvovat službu a nemá nárok na poskytnutí náhradního termínu.

6.6. Minimální hranicí pro možnost vykonání jakékoliv služby poskytované poskytovatelem je 8 let věku a současně 130 cm výšky a současně 40 kg váhy. Mladiství ve věku 8-18 let musí mít před poskytnutím služby předat odpovědné osobě písemný souhlas jeho zákonného zástupce, kde bude výslovně uvedeno, že zákonný zástupce souhlasí s tím, aby mohla být jmenovitě určenému mladistvému služba poskytnuta. Maximální hranicí pro možnost poskytnutí služby je 110 kg váhy.  

6.7. Poskytovatel služby se zavazuje zajistit na místě poskytnutí služby odpovědnou osobu, která proškolí zákazníka a seznámí ho se všemi povinnostmi a podmínkami, kterými se musí řídit po dobu uskutečnění služby.

6.8. Zákazník odpovídá za škody, které způsobí poskytovateli služeb z důvodu porušení pokynů odpovědné osoby, se kterými byl seznámen před poskytnutím služby nebo prostřednictvím poukazu a/nebo průvodního dopisu.

 

7. Odstoupení od smluvního vztahu – storno

7.1. Poskytovatel služby je oprávněn odstoupit od smlouvy v následujících případech:

7.1.1. V případě zrušení poskytování požadované služby ze strany subdodavatelů. V takovém případě má příjemce služby nárok na vrácení zaplacené ceny v plné jím uhrazené výši.

7.2. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

7.2.1. Zákazník, který je spotřebitelem má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internet, e-mail, telefon, online systém), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Poskytovatel umožňuje objednateli odstoupit od smlouvy prostřednictvím řádného vyplnění a odeslání vzorového FORMULÁŘE pro odstoupení od smlouvy a jeho odeslání na email info@skyservice.cz.

7.2.3. Zákazník výslovně souhlasí s následujícím postupem pří vrácení plnění pro případ odstoupení od smlouvy: Poskytovatel vrátí veškeré plnění uhrazené zákazníkem v hotovosti v sídle poskytovatele nebo na bankovní účet vedený v ČR, který zákazník poskytovateli pro tento účel sdělí.

7.3.1. Zákazník má právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy i po uplynutí zákonné lhůty v délce 14 dnů, a to do okamžiku rezervace služby za předpokladu, zaplatí-li poskytovateli manipulační poplatek ve výši 1000,- Kč. Zákazník výslovně souhlasí, že předmětný manipulační poplatek bude započten v plné výši vůči jeho nároku na vrácení peněz uhrazených za službu. Toto ustanovení se týká výhradně platných poukazů.

7.3.2. V případě, že zákazník objedná službu v termínu kratším než 15 dní před plánovaným/rezervovaným datem poskytnutí služby, výslovně žádá poskytovatele o zahájení plnění ve lhůtě, ve které má možnost odstoupit od smlouvy v souladu s bodem 7.3.1. těchto všeobecných obchodních podmínek.

 

8. Reklamace

8.1. Poskytovatel služeb je povinen zákazníkovi zajistit poskytnutí služeb v souladu s uzavřenou smlouvou, tj. těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.

8.2. Nesplní-li poskytovatel služeb své povinnosti vyplývající ze smlouvy řádně a včas, je zákazník oprávněn vady poskytnuté služby u poskytovatele oznámit/reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 kalendářních dnů od skončení poskytování služby. V případě, že poskytnutí služby neproběhlo vůbec, je zákazník oprávněn vady poskytnuté služby u poskytovatele oznámit/reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 3kalendářních měsíců ode dne, kdy měla být služba poskytnuta (kdy mělo být započato s jejím poskytováním).

8.3. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci písemnou formou (přičemž písemnou formou se pro účely smluv uzavíraných mezi poskytovatelem služeb a příjemci služeb rozumí i emailová forma) a je povinen v ní uvést číslo poukazu (pokud byl vystaven) a popsat vady poskytnuté služby.

8.4. Poskytovatel služeb reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne jejího řádného uplatnění, vyřídí. Pro případ zamítnutí reklamace poskytovatel služeb zákazníkovi vydá písemné odůvodnění (přičemž písemnou formou se pro účely reklamačního řízení rozumí i emailová forma).

8.5. V případě, že příjemce služeb řádně uplatní oprávněnou reklamaci, má právo na odstranění vad poskytované služby a není-li to možné, má právo na přiměřenou slevu z ceny, případně může od smlouvy odstoupit. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu na straně poskytovatele služeb, má příjemce služeb právo na vrácení uhrazené ceny služby.

8.6. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů ze spotřebitelské smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv tyto Všeobecné obchodní podmínky jednostranně změnit. Je-li některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

9.2. Vztahy a případné sporty, které vzniknou na základě smlouvy uzavřené dle těchto Všeobecných obchodních podmínek, podléhají českému právu a budou řešeny podle právního řádu České republiky a budou rozhodovány příslušnými soudy.

9.3. Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou platné od 1. 5. 2019.

Původní verze obchodních podmínek (jedná se o podmínky účinné do 30.4.2019)

Původní verze obchodních podmínek (jedná se o podmínky účinné do 24.5.2018)

CZ Protokol o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů CZ

Produkt přidán do seznamu přání
Produkt přidán k porovnání.